Política de privacitat

 • Política de Privacitat (RGPDUE)

TEXT LEGAL

 • De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i la llei organica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat  de Àngels Gascueña Macarro, amb  domicili social al Barri de la Creu, Cal Coix, s/n, 1r 1r – 08610 AVIÀ, NIE 37394128Q, E-mail guiesdarrel@gmail.com i de Victor Herrero Sanchez, amb domicili social al Barri de la Creu, Cal Coix, s/n, 1r 1r – 08610 AVIÀ, NIE 49269195K, E-mail guiesdarrel@gmail.com, en endavant Guies d’Arrel, amb la finalitat de gestionar la relació amb el client.
 • Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un correu electrònic a info@relleus.cat i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 • Guies d’Arrel està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa als Usuaris de guiesdarrel.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.
 • Guies d’Arrel considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.
 • Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, per mitjà del present document, Guies d’Arrel.

Informa :

1-Tipus de dades

 • Dades identificatives.
 • Dades de contacte.
 • Dades bancaries.

2-Recollida i Tractament

 • El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], (gestió de clients i potencials clients) i (proveïdors),  té com a principals característiques:

2.1-Finalitat 

 • La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

a. Per al Tractament [USUARIS WEB],  oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web  guiesdarrel.com.

b.Resoldre les qüestions formulades.

c.[NEWSLETTER] i remetre’ls informació sobre els nostres productes i serveis del portal titularitat de Guies d’Arrel.

2.2-Encarregat de Tractament

 • En el cas de que hi hagin tercers (hisenda i/o col·laboradors) que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

2.3- Base jurídica 

 • Consentiment: mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la  Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera, en el cas que hagi prestat consentiment, presta consentiment perquè Guies d’Arrel, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.
 • Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça guiesdarrel@gmail.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.
 • Relació contractual: el fet de que ens contracti un servei ens autoritza a podeer tractar les seves dades per poder prestar el servei i gestionar-lo i informar sobre temes rellevants sobre el servei contractat. 

3-Origen de les dades

 • L’origen de les dades pot ser:
 • Del propi interessat.
 • Del tutor de l’interessat.
 • O de terceras persones.

4-Temps de conservació

 • Les dades es conservaran: 
 • Mentres es mantigui la relació comercial entre l’interessat i Guies d’arrel.
 • Durant el període legalment previst.

5-Mesures de Seguretat

 • Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] i [CURRICULUMS] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de Guies d’Arrel, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d‘accés, rectificació, supresióió, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.
 • Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, a exercitar sempre que tingui interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pel següent sistema de consulta del fitxer:

 • Guies d’Arrel,  procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. 

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

 • Guies d’Arrel, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins del mes següent al de la recepció de la sol·licitud
 • C.- El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).
 • D.- El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

6-Canvi de Normativa 

 • Guies d’Arrel, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.
 • Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: guiesdarrel@gmail.com.

Data de politica de privacitat: 01/07/2020

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies